نرده چوبی  ,کولرگازی بوش  ,ماشین ظرفشویی  ,چوب پلاست  ,بازی اندروید  ,گیربکس اتوماتیک  ,خرید از بانه  ,صنایع دستی اصفهان  ,میناکاری  ,ویبره  ,خرید دامنه  ,اخبار روز  ,
 حال و روز حال و روز حال و روز .

حال و روز

از پسرت

چهارشنبه 10 آذر 1395

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته ارتباطات گرايش تحقيق در ارتباطات

ميزان همخواني سريال «مدار صفر درجه»
با ارزش‌هاي اخلاقي اسلام
موضوع پايان نامه كارشناسي ارشد رشته ارتباطات
گرايش تحقيق در ارتباطات

ميزان همخواني سريال «مدار صفر درجه»
با ارزش‌هاي اخلاقي اسلام

در تحقـيق پيـش رو جهـت گـيري رفـتارهـاي اخـلاقي شخصـيت‌هـاي مثبت، معـمولـي و منـفي سـريال «مدارصفردرجه» با روش تحليل محتوا بررسي شده است.
با توجـه به معيارهاي موجـود درمتـون اسلامي، رفتارهاي اخـلاقي و غير اخلاقي در دو زيـر مقـوله ارزشي و ضـدارزشي تقسيم‌بندي گرديده‌اند و در ادامه ۸۶ رفتارطرح شده درسريال – كه جـمعاً ۹۷۶ بار تكرار شده‌اند – با تعيين جهت گيري هر رفـتار، بررسي شـده است و منـظور از جهـت‌گيري اين اسـت كه اگـر رفتارشخـصيت‌هاي مثـبت ومعـمولي مؤيد اخـلاقيات باشد و رفتار غيراخـلاقي از سوي شخـصيت‌هاي منفي، ارائه شـده باشد، جهت‌گيري سريال مثبت ودر غير اين صورت جهت گيري منفي در نظر گرفته شده است.
بررسي رفتارها حاكي از آن است كه در سريال ۴۹۱ مورد رفتار پسنديده‌ي اخلاقي معادل ۳/۵۰ درصد كل رفتارهـاي اخلاقي و غيراخـلاقي ديده مي‌شود؛ از مجموع ۴۹۱رفتار پسنديده‌ي اخلاقي در ۴۸۰ مورد جهت‌گيري سريال مثبت بوده و در ۱۱ مورد جهت‌گيري سريال منفي بوده است.۹۶ مورد رفتار واجب اخلاقي معادل ۸/۹ درصد از كل موارد، نمايش داده شده است؛ از مجموع واجبات اخلاقي در ۹۲ مورد جهت‌گيري سريال مثبت و در ۴ مورد جهت‌گيري سريال منفي بوده است.۲۲۰ مورد گناه صغيره معادل ۶/۲۲ درصد كل موارد، نشان داده شده است؛ ازمجموع گناهان صغيره،در ۱۳۷ مورد جهت‌گيري سريال مثبت و در۸۳ مورد جهت‌گيري سريال منفي بوده است.۱۶۹ مورد گناه كبيره معادل ۳/۱۷ درصد كل موارد احصا شده است؛ از مجموع گناهان كبيره در ۱۱۲ مورد جهت‌گيري سريال مثبت و در ۵۷ مورد جهت‌گيري سريال منفي بوده است.
نتايـج تحقـيق نشـان مي‌دهـد كه در سريـال به لحـاظ كمّي و با كدگذاري مساوي رفتارها ، ۸۴ درصـد جهت‌گيري‌هاي سريال مثبت ودر جهت ترويج رفتارهاي اخلاقي بوده است و در مقابل ۱۶ درصد رفتارها با جهت‌گيري منفي ارائه شـده اند.

از ميان چهار كاركرد اصلي رسانه تلويزيون (تفريح و سرگرمي، اطلاع رساني، آموزش وارشاد) تمايل مخاطبان رسانه‌ي ملي در وهله‌ي اول استفاده از اين رسانه با كاركرد تفريح و سرگرمي است واغلب خانواده‌ها پس از فراغت از كار روزانه ، بخشي از وقت خود را به ديدن برنامه‌هاي شبكه‌هاي مختلف رسانه‌ي ملي خصوصا مجموعه‌هاي تلويزيوني اختصاص مي‌دهند. با اين پيش فرض كه ارايه‌ي غير مستقيم آموزش‌ها در قالب كلي كاركرد سرگرم كننده با مقاومت كمتري از سوي مخاطب مواجه مي ‌شود و برد و تأثير بيشتري دارد. سريال‌هاي تلويزيوني با هدف‌گذاري سازماني، علاوه بر خصوصيت سرگرم كنندگي به دنبال ارايه‌ي آموزش‌هاي غيرمستقيم به جامعه هدف هستند.
پذيرش پيش فرض آموزش دروني و غير مستقيم سريال‌هاي سرگرم كننده‌ي تلويزيوني اما، باعث ايجاد اين نگراني نيز هست كه تأمين هزينه‌هاي بالاي توليد و ميليون‌ها نفر ساعتي كه صرف توليد وعرضه‌‌‌‌ي برنامه‌هاي تلويزيوني – به ويژه مجموعه‌هاي پرمخاطب – مي‌شود، به دليل فقدان روش‌هاي علمي سنجش وارزيابي تأثيرات برنامه‌ها روي مخاطب، به ضد خود مبدل نشود و نتايج نامطلوب نداشته باشد.
در تحقيق حاضر تلاش شده كه با كنكاش در تعاريف دين و واكاوي ساختار و مؤلفه‌هاي دين و دينداري و همين‌طور اخلاق و اخلاق اسلامي‌‌‌‌، مجموعهاي كاربردي از تعاريف علمي براي تحليل محتواي اخلاقي سريال‌هاي تلويزيوني ارائه شود. البته بايد در نظر داشت كه با عنايت به
جامع‌الاطراف بودن دين حنيف اسلام و گستره‌ي وسيع اخلاق اسلامي كه در برگيرنده‌ي كل افعال انساني است ، احصاي عموم قواعد بيش از توان افراد و مجموعه‌هاي علمي است ولي بايد گفت كه «آب دريا را اگر نتوان كشيد هم به قدر تشنگي بايد چشيد». بنابراين در اين تحقيق سعي شده است – در حد بضاعت – با احصاي بخشي از قواعد قطعي اخلاق اسلامي گردآوري شده در منابع معتبر اخلاقي، اين تعاريف و يافتههاي علمي در تحليل محتواي اخلاقي «سريال مدارصفردرجه» به‌كار گرفته شود.
چون فضاي حاكم بر سريال كه با تأثيرپذيري از مقطع زماني سريال، در برگيرنده‌ي طرح نظرات و گوشه‌هايي از عملكرد نحله‌هاي مختلف فرهنگي سياسي و مذهبي حاضر در سريال است – البته درحد طرح در يك مجموعه سرگرم‌كننده‌ي تلويزيوني – و حوادث جاري در اين مجموعه، مانند تصريحات و اشاراتي كه به «فرصت تاريخي بعد از شهريور۱۳۲۰، آغاز اقدامات عملي صهيونيست‌ها در تأسيس رژيم نامشروع اسراييل، فضاي حاكم بر جامعه بين‌الملل در سالهاي جنگ جهاني دوم و تأثيرات آن بر سيستم‌هاي كوچك‌تري مثل ايران و…» شده فرصت طرح چند نحله‌ي فرهنگي را در – قامت فرد يا افرادي به عنوان نماينده‌ي آن مشرب به خصوص – در اختيار نويسنده و كارگردان اين سريال قرار داده است. اين مشرب‌هاي فرهنگي و خرده فرهنگ‌هاي ديگري كه در سريال به نمايـش در مي‌آيند عبارت‌اند از: خانواده اصيل مسلمان(حاصل پيوند يك ايراني مسلمان معتقد با يك فلسطيني رزمنده…)، مجموعه‌هاي موازي ايراني كه هر يك قيموميت فرهنگي غير بومي را پذيرفته‌اند، همين‌طور نمايندگان مشرب‌هاي مختلف در فضاي دانشگاهي خارج از ايران. تضارب و تزاحم آراي اين مجموعه‌ها و افراد و همين‌طور كه با طرح نظرات ايراني ـ اسلامي، ايده‌آليستي، فرصت‌طلبانه، نازيستي، صهيونيستي و… فرصت مناسبي براي طرح ارزش‌ها در اختيار كارگردان قرار داده بود. و از منظر ديگر جذابيت‌هاي گوناگون فضاي حاكم بر سريال مثل ديالوگ‌هاي بازيگران، چندوجهي بودن قصه سريال و ساختار قابل دفاع مجموعه‌ي تلويزيوني«مدارصفردرجه» از يك سو، و اهميت اين رويكرد كه حتي برنامه‌هاي سرگرم‌كننده رسانه‌ي ملي جمهوري اسلامي ايران بايستي با هنرمندي به ترويج ارزش‌هاي اسلامي همت گمارند، اينجانب را بر آن داشت كه روي موضوع «ارزش‌هاي اخلاقي اسلام در سريال مدارصفردرجه» به حد بضاعت دقيق شوم. نوشتار پيش‌روي حاصل اين غور و بررسي دانشجويانه مي‌باشد.

چهارشنبه 10 آذر 1395

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته توليد سيما

عنوان پايان نامه :بررسي مولفه هاي سبك زندگي اسلامي- ايراني با رويكرد اخلاقي در سريالهاي مناسبتي(مطالعه موردي سريال مادرانه)

آيين نامه چاپ پايانه نامه دانشجويان دانشكده صدا و سيما قم
نظر به اين كه چاپ و انتشار پايان نامه تحصيلي دانشجويان دانشكده صدا و سيما قم، مبين بخشي از فعاليت‌هاي علمي پژوهشي اين دانشگاه است. بنابراين به منظور آگاهي و رعايت حقوق دانشكده، دانش آموختگان اين دانشكده نسبت به رعايت موارد ذيل متعهد مي‌شوند:
ماده۱: در صورت اقدام به چاپ موضوع پايان‌ نامه خود، مراتب را قبلاً به طور كتبي به معاونت پژوهشي دانشكده اطلاع دهيد.
ماده ۲: در صفحه سوم كتاب (پس از برگ شناسنامه) عبارت ذيل را چاپ كنيد.
«كتاب حاضر،‌حاصل پايان نامه كارشناسي ارشد نگارنده در رشته ارتباطات اجتماعي است كه در سال ۱۳۹۳ در گروه فرهنگ و ارتباط دانشكده صدا و سيما قم به راهنمايي جناب آقاي دكتر متقي زاده دفاع گرديده است»
ماده ۳: به منظور جبران بخشي از هزينه‌هاي انتشارات دانشكده، تعداد يك درصد شمارگان كتاب (در هر نوبت چاپ) را به معاونت پژوهشي دانشكده اهدا كند. دانشكده مي‌تواند نياز خود را در معرض فروش قرار دهد.
ماده۴: در صورت عدم رعايت ماده ۳، ۵٪ بهاي شمارگان چاپ شده را به عنوان خسارت به دانشكده صدا و سيما تأديه كند.
ماده ۵: دانشجو تعهد و قبول مي‌كند در صورت خودداري از پرداخت بهاي خسارت، دانشكده مي‌تواند خسارت مذكور را از طريق مراجع قضايي مطالبه و وصول كند؛ به علاوه به دانشكده حق مي‌دهد به منظور استيفاي حقوق خود از طريق دادگاه، معادل وجه مذكور درماده ۴ را از محل توقيف كتابهاي عرضه شده نگارنده براي فروش،‌تأمين نمايد.
ماده۶: اينجانب محمد صادق نيكويي دانشجوي رشته توليد سيما مقطع كارشناسي ارشد، تعهد فوق و ضمانت اجرايي آن را قبول كرده، به آن ملتزم مي‌شود.

بررسي سبك زندگي به عنوان يك مقوله اجتماعي چند وقتي است كه عرصه علمي و دانشگاهي داخل و خارج را به خود مشغول داشته است.سبك زندگي كه نمود باور‌ها و ارزش‌هاي اجتماعي افراد است بسته به نگرش‌هاي فكري جوامع مختلف متفاوت خواهد بود.

از آنجا كه دين مبين اسلام داراي باور‌هاي غني و بايد ‌هاي استواري است، براي زندگي پيروان خود آدابي آورده است كه جلوه‌هاي زيبا و معنا دار آن را در كردار و رفتار مؤمنان حقيقي مي‌بينيد.

ما در اين پژوهش به مؤلفه‌هاي اخلاقي سبك زندگي ديني و نمود‌هاي اخلاقي آن پرداخته‌ايم و با مؤلفه‌هاي اخلاقي و ضد اخلاقي موجود در سريال مادرانه مورد بحث قرار داديم.

سريال مادرانه يك سريال مناسبتي است كه در ماه مبارك رمضان از شبكه سه سيما پخش شد. اين سريال شامل مؤلفه‌هاي اخلاقيِ خانواده‌هاي ايراني مانند احترام به والدين، محبت، غيرت و … مي‌باشد.

اما نتايج تحقيق نشان داد كه اين مؤلفه‌ها نمود چنداني در سريال مذكور نداشته‌اند. درحاليكه در نگرش ديني، زماني آداب و رفتار داراي ارزش هستند كه خدا را به عنوان مبدأ هستي در آغاز و به عنوان غايت هستي در پايان و به عنوان مدبر عالم هستي درطي انجام آن كار لحاظ كرد. اما يافته‌هاي پژوهش حاكي از آن است كه توجه به ارزشهاي الهي و مبدأ هستي در سريال مادرانه حضور چشمگيري نداشته است.

چهارشنبه 10 آذر 1395

اكنون كه اين رساله به پايان نامه رسيده است بر خود لازم مي‌دانم كه از استاد ارجمند و بزرگوارم جناب آقاي دكتر محمد مهدي مرادي خلج كه با راهنمايي‌هاي ارزنده خود مرا در پيشبرد اين پايان‌نامه صميمانه ياري رساندند، تشكر و قدرداني نمايم.
همچنين از استاد ارجمند جناب آقاي دكتر حميد حاجيان‌پور استاد مشاور و جناب آقاي دكتر احمد فضلي نژاد داور محترم، تشكر ويژه دارم.
از پدر و مادر عزيزم كه در طول زندگي هميشه بهترين دوست و پشتيبان من بود‌ه‌اند با كمال احترام قدرداني و تشكر مي نمايم.

 

تا قبل از انقلاب مشروطه تعليم و تربيت دختران عموما به شكل مكتب¬خانه¬اي بود و اين مكتبخانه¬ها تحت نظارت دولت نبوده و برنامه¬ي ويژه¬اي براي آن¬ها در نظر گرفته نشده بود. در كنار آموزش مكتب¬خانه¬اي زمينه¬ي آموزش به سبك جديد نيز از اوايل دوره¬ي قاجار فراهم شده بود، كه اين امر نتيجه ارتباط با كشورهاي اروپايي، تأسيس مدارس خارجي و انتشار روزنامه و …. بوده است. پس از انقلاب مشروطه با  تأسيس مدارس به سبك جديد، مدارس دخترانه نيز به دو صورت ملي و دولتي در آمد كه برنامه¬ي آموزشي اين مدارس با توجه به ملي يا دولتي بودنشان متفاوت بوده است. اين پژوهش كه با روش توصيفي- تحليلي و با استفاده از منابع كتابخانه¬اي و آرشيوي صورت گرفته است، به بررسي آموزش و نهادهاي آموزشي دختران در دوره¬ي قاجار به عنوان بخش مهم و موثر  جامعه¬ي ايران به لحاظ سياسي، اجتماعي و فرهنگي پرداخته است. تحولات آموزشي، فرهنگي، اجتماعي از سلطنت فتحعلي¬شاه تا سلطنت مظفرالدين شاه و عوامل موثر بر نظام آموزشي ايران به عنوان مدخلي براي ورود به بحث آموزش و نهادهاي آموزشي دختران آمده است.

موضوع پايان نامه من درباره دوره قاجار است.جامعه ايران در عصر قاجار وارد مرحله¬ي جديدي از تغيير و تحول ساختار سياسي – اجتماعي گرديد كه با دوران قبل از آن تفاوت چشمگيري داشت. از جمله در زمينه¬ي حضور زنان در عرصه¬ي اجتماعي و سياسي و فرهنگي، اين تحول قابل ذكر است. تا قبل از انقلاب مشروطه اصولا مراكز يا سازماني كه از سوي دولت يا افراد در خصوص آموزش و تعليم و تربيت دختران ايجاد شده باشند، وجود نداشت. مراكز آموزشي در چهارچوب مكتب¬خانه¬ها و تدريس خصوصي در منازل محدود مي¬شد و محتواي آموزشي آن¬ها نيز دگرگون نشده بود، اما در اواسط اين دوره به خصوص در آستانه¬ي انقلاب مشروطه اولين سنگ بناي آموزش به سبك جديد گذاشته شد. در جامعه¬ي بسته و مردسالار ايران دوره¬ي قاجار اگرچه آموزش فقط سهم مردان بوده است، اما زنان با توجه به فرصت¬هاي محدودي كه در اين زمان براي آن¬ها فراهم شده بود با اقدامات مناسب و با حضور مستقيم و غير مستقيم در زمينه¬ي احقاق حقوق خود تلاش¬هايي را آغاز كردند. در اين دوره زنان ايراني پيش از آنكه منتظر حمايت دولت و حمايت¬هاي قانوني باشند به سازماندهي¬ خود پرداختند و به شيوه¬هاي خلاق دست به تأسيس و اداره¬ي مدارس جديد دخترانه زدند و حتي در راه تأسيس مدارس دخترانه، آن-ها با مخالفت¬هايي جدي از سوي جناح سنتي جامعه مواجه شدند.
نخستين تلاش¬هاي زنان براي تأسيس مدارس ملي دخترانه از سوي خانم طوبي ¬رشديه و بي¬بي¬خانم وزيراف صورت گرفت، اما مدارس آن¬ها با مخالفت دولت بسته شد. به اين ترتيب تا آغاز انقلاب مشروطه هيچ مدرسه¬ي دخترانه¬اي اجازه¬ي تأسيس نيافت. با تغيير شرايط كشور چون فروكش كردن استبداد، احساس ضرورت ايجاد تحول در جامعه، پيدايش روزنامه-ها، و از همه مهم¬تر انقلاب مشروطه، تحول جديدي در زمينه تأسيس مدارس ملي به وجود آمد. در پي گشايش مجلس اول گروهي از مشروطه¬خواهان از تأسيس مدارس دخترانه حمايت كردند. و همچنين زنان كوشش و جديت بيشتري براي تأسيس مدارس دخترانه به عمل آوردند. در اواخر سال ۱۳۲۵ق پس از يك دوره فعاليت¬هاي گسترده از سوي زنان، شرايط براي تأسيس مدارس دخترانه مهيا شد. با تصويب متمم قانون اساسي، اصل ۱۸ و ۱۹ آن به تحصيل اجباري بدون ذكر جنسيت پرداخته بود. در اين شرايط زنان توانستند با استناد به اين اصول حمايت نمايندگان مجلس را براي تأسيس مدارس دخترانه كسب كنند. در سال ۱۳۲۶ق خانم طوبي¬آزموده مدرسه¬ي” ناموس” را تأسيس كرد. گشايش مدارس ملي دخترانه در سال¬هاي بعد همچنان ادامه يافت. مدارسي چون عفاف، تربيت، حجاب، شمس المدارس در سال ۱۳۲۷ق توسط زنان تأسيس شد.

چهارشنبه 10 آذر 1395

دانشكده علوم انساني , گروه تاريخ
پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد « M.A»
گرايش :اسلام

عنوان:
بررسي نقش سياسي و اجتماعي و فرهنگي زنان در دوران بني اميه

استاد راهنما:
جناب آقاي دكتراحمد اشرفي

خانواده و زن در عصر جاهلي فاقد هرگونه ارزش و احترام بود مرد جاهلي با زنده به گور كردن دختران خود سعي مي كرد خود را از نكبت دختر دار شدن رها نمايد. با طلوع خورشيد اسلام بار ديگر زن مورد توجه قرار گرفت و او به عنوان موجودي انسان ساز از كرامت و بزرگي برخوردار گرديد. ولي با رحلت پيامبر (ص) و عدم پذيرش جامعه به امامت و رهبري علي (ع) انحرافات در جامعه شروع به رشد و نمو نمودند تا اين كه با حكومت معاويه كه به روش سلاطين و پادشاهان زندگي مي كرد. جامعه هر چه بيشتر از اسلام اصيل دور گشت. اگر چه معاويه ظاهر اسلام را رعايت مي كرد امّا در دوران يزيد, حتي در ظاهر هم قوانين اسلام رعايت نمي شد.
در اين دوران فساد و اباحي گري در جامعه رايج شد تا اين كه در شاخه مرواني حكومت بني اميه زن مسلمان هر چه بيشتر از اصل و كرامت انساني خود دور شد و بني مروان با اشاعه فساد و اباحي گري در جامعه هر چه بيشتر زن را مورد ظلم و ستم قرار دادند. زن بارگي , ميگساري و خريد كنيزكان آوازه خوان از دربار به درون جامعه منتقل گشت و جامعه اسلامي در اين دوران فقط اسمي از اسلام را يدك مي كشيد و از درون دچار پوسيدگي و فساد شد.ناگفته نماند كه در همين دوران سياه بني اميه پرورش يافتگان مكتب اهل بيت با تمام توان از جايگاه زن و حريم جامعه و عفاف و حجاب دفاع كردند و كساني چون حضرت فاطمه زهرا(س) و زينب كبري سرآمد الگوي زنان عالم در تمام دورانها مي باشند.

چهارشنبه 10 آذر 1395

تعهدنامه اصالت رساله يا پايان نامه

اينجانب نيلوفر سادات توكلي بهرام نژاد دانش¬آموخته مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته/ در رشته اقتصاد_اقتصاد كه در تاريخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۱از پايان¬نامه خود تحت عنوانتأثير افزايش درآمدهاي نفتي بر رشد بخش صنعت
با كسب نمره ۷۵/۱۷ دفاع نموده¬ام، بدينوسيله متعهد مي¬شوم:
۱-اين موضوع پايان نامه حاصل تحقيق و پژوهش انجام شده توسط اينجانب بوده و در مواردي كه از دستاوردهاي علمي و پژوهشي ديگران (اعم از پايان¬نامه، كتاب، مقاله و…..) استفاده نموده¬ام، مطابق ضوابط و رويه موجود، نام منبع مورد استفاده و ساير مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذكر و درج كرده¬ام.
۲-اين پايان¬نامه قبلا براي دريافت هيچ مدرك تحصيلي (هم سطح، پايين¬تر يا بالاتر) در ساير دانشگاه¬ها و موسسات آموزش عالي ارائه نشده است.
۳-چنانچه بعد از فراغت از تحصيل قصد استفاده و هرگونه بهره-برداري اعم از چاپ كتاب، ثبت اختراع و … از اين پايان¬نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشي واحد مجوزهاي مربوطه را اخذ نمايم.
۴-چنانچه در هر مقطعي زماني خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشي از آن را مي¬پذيرم و واحد دانشگاهي مجاز است با اينجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرك تحصيلي¬ام هيچ¬گونه ادعايي نخواهم داشت.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۳ آذر ۱۳۹۵ساعت: ۱۰:۰۵:۵۳ توسط:مهران موضوع: